Polityka prywatności

APA Smart banner small photo

Definicje

Polityka prywatności – niniejszy dokument dostępny pod domeną apasmart.pl/polityka-prywatnosci zawierający informacje wskazujące Użytkownikowi Serwisu zakres i sposób gromadzenia danych w związku z działalnością Serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych, możliwości i zakres wykorzystywania przez Użytkownika danych, informacji i materiałów prezentowanych w Serwisie, APA – APA sp. z o.o., właściciel serwisu i jego Administrator, Serwis – serwis internetowy APA sp. z o.o. znajdujący się pod domeną apasmart.pl wraz z zestawem wszystkich usług oferowanych przez Serwis w domenie oraz subdomenach, Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu apasmart.pl

Wstęp

 1. Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu firmy APA są zastrzeżone
 2. APA dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych
 3. APA na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu
 4. APA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu
 5. APA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu APA

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych i tekstowych, są zastrzeżone i stanowią własność APA lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z póź. zm) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póź. zm).
 3. Zabronione jest dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Serwisu bez zgody APA wyrażonej na piśmie, poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
 4. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe lub uznawane za takie przez APA, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póź. zm).

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Gromadzenie danych

 1. Wszystkie dane zgromadzone w Serwisu zbierane są za przyzwoleniem danego Użytkownika Serwisu, w szczególności za pośrednictwem zamieszczonego w Serwisie formularza umożliwiającego Użytkownikowi rejestrację i złożenie zamówienia.
 2. APA informuje, że podczas wizyty Użytkowników w Serwisie automatycznie (sposób bierny) zbierane są dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

Przetwarzanie danych

 1. W związku z prowadzeniem Serwisu, APA zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu: a) imię i nazwisko, nazwa firmy, adresy e-mail, dane dotyczące zakupów, karty kredytowej lub płatności przesyłane do APA przez Użytkowników Serwisu; Większość danych zaliczanych do tej kategorii stanowią dane kontaktowe firmy. APA może udostępnić niektóre z nich (np. adres lub warunki płatności) firmom realizującym dostawy lub rozliczającym karty kredytowe oraz innym podobnym przedsiębiorstwom i instytucjom biorącym udział w realizacji transakcji. b) informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych; powyższe dane APA przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników Serwisu dla potrzeb prowadzenia działalności marketingowej.
 2. Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do Serwisu, APA uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych.
 3. Dane osobowe zamieszczone w formularzu rejestracyjnym czy przy złożeniu zamówienia, a także adresy e-mail podane w celu otrzymania bieżącej oferty APA, mogą być przetwarzane – po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody.

Zabezpieczenie danych

APA dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. APA zapewnia wszystkim Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych. Podczas przekazywania danych poufnych, dotyczących np. kart kredytowych APA, numerów rachunków bankowych korzysta ze standardowych protokołów i mechanizmów zabezpieczeń.

Dostępność i wykorzystanie danych

 1. Właściciel Serwisu nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że następuje to za zgodą podmiotu, którego te dane dotyczą lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub jest to niezbędne dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów APA, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do powierzenia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu monitorowania ruchu w Serwisie, monitorowania oglądalności Serwisu.

Cookies

Serwis może wykorzystywać "cookies" ("ciasteczka"), identyfikujące Użytkownika Serwisu – w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie zawierają danych osobowych a warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

Zmiana danych

Użytkownik Serwisu posiada prawo dokonania zmiany podanych danych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. W celu dokonania zmiany czy uaktualnienia danych podanych przez Użytkownika, Użytkownik może skontaktować się z APA w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Zmiany polityki prywatności

APA może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w praktykach APA co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności staje się ona wiążąca w miejsce polityki dotychczasowej i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować pod adres siedziby APA lub na następujący adres email: info@e-apa.pl. Zarząd APA Sp. z o.o.